Majątek Zakładu

Majątek SP ZOZ WSPR w Białymstoku

 

  31.12.2016r. 31.12.2017r.
Aktywa trwałe 16 686 493,96 14 600 599,00
I. Wartości niematerialne i prawne 139 323,46 -
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 545 025,52 14 598 454,02
1. Środki trwałe 16 471 383,34 14 492 160,74
     1.1 grunty (w tym prawo 831 614,03 831 614,03
     użytkowania wieczystego
     gruntu)
     1.2 budynki, lokale i obiekty 8 409 888,27 8 067 819,75
     inżynierii lądowej i wodnej
     1.3 urządzenia techniczne i 1 750 434,51 1 408 011,50
    maszyny
     1.4 środki transportu 4 354 443,06 3 238 612,72
     1.5 inne środki trwałe  1 125 003,47 946 102,72
2. Środki trwałe w budowie 73 642,18 106 293,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -  - 
III. Należności długoterminowe 2 144,98 2 144,98

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2014-05-20