Majątek Zakładu

Majątek SP ZOZ WSPR w Białymstoku

 

  31.12.2015r. 31.12.2016r.
Aktywa trwałe 19 636 306,87 19 686 493,96
I. Wartości niematerialne i prawne 425 689,73 139 323,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe 19 208 955,50 16 545 025,52
1. Środki trwałe 19 049 836,58 16 471 383,34
     1.1 grunty (w tym prawo 831 614,03 831 614,03
     użytkowania wieczystego
     gruntu)
     1.2 budynki, lokale i obiekty 8 720 397,42 8 409 888,27
     inżynierii lądowej i wodnej
     1.3 urządzenia techniczne i 2 116 386,30 1 750 434,51
    maszyny
     1.4 środki transportu 5 799 655,33 4 354 443,06
     1.5 inne środki trwałe  1 581 783,50 1 125 003,47
2. Środki trwałe w budowie 159 118,92 73 642,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -  - 
III. Należności długoterminowe 1 661,64 2 144,98

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2014-05-20