Kontrole Zakładu

 

Rok 2015

 

Instytucja Data kontroli Zakres kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

22.10.2015-

23.10.2015

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. 1. Zgodność z księgą rejestrową nr 000000010639 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem, 2. Zgodność z warunkami wskazanymi w art. 17 ust 1 pkt 1-4a, art. 17 ust 4, art. 24 ust 1, art 36 ust 1, art. 42, art. 46 ust. 3, art. 47 ust 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), 3. Zgodność z art. 11 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 10.12.2015 - 11.12.2015 Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. 1. Zgodność z księgą rejestrową nr 000000010639 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem, 2. Zgodność z warunkami wskazanymi w art. 17 ust 1 pkt 1-4a, art. 17 ust 4, art. 24 ust 1, art 36 ust 1, art. 42, art. 46 ust. 3, art. 47 ust 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), 3. Zgodność z art. 11 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 24.11.2015 - 21.12.2015 r.
z przerwą w dniach 24.11, 30.11, 15.12, 18.12, 21.12
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych , 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem, 3. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
Agencja Rezerw Materiałowych 09.09.2015 Prawidłowość przechowywania udostępnionych rezerw strategicznych w zakresie: 1. Zgodności ilości i asortymentu udostępnionego towaru, 2. Zgodności w zakresie miejsca przechowywania towaru w magazynie, 3. zgodności warunków przechowywania towaru , 4. Ustalenie czy udostępnione towary były używane
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 27.05.2015 - 29.09.2015 Kontrola pod kątem wydania decyzji na rozszerzenie działalności leczniczej w zakresie udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w godzinach 18.00 - 8.00 w dni powszednie oraz w godzinach 8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i święta, przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku
Konsultant Wojewódzki w Medycynie Ratunkowej 03.12.2015 - 03.12.2015  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

14.01.2015

ZPD w Sokółce

kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 35/D/HK/14 z dnia 19.09.2014 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

22.04.2015

               ZPD w Sokółce               

kontroli dokonano w związku z otrzymanymi od PPIS w Białymstoku w okresie od 09.04.2015 r. do 18.04.2015 r. zgłoszenia przypadków podejrzeń/zatruć środkami zastępczymi wśród osób zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce 23.04.2015
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - punkt pobrań w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

11.05.2015

ZPD w Sokółce Podstacja w Suchowoli

Ocena pomieszczeń ZPD, ocena karetki pogotowia ratunkowego oraz przestrzegania procedur dot. Zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

23.06.2015

ZPD w Sokółce Podstacja w Dąbrowie Białostockiej

Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegającyh szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

26.08.2015

ZPD w Sokółce

Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków zdrowotnych środowiska pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce 07.09.2015
ZPD w Sokółce Podstacja w Krynkach
Ocena pomieszczeń ZPD, ocena karetki pogotowia ratunkowego oraz przestrzegania procedur dot. Zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

17.11.2015

ZPD w Sokółce

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń ujętych w decyzji 77/D/EP/15 z 17.09.2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce 25.09.2015
ZPD w Hajnówce Podstacja w Kleszczelach
Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu opieki zdrowotnej - czystość bieżąca, stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia karetek, postępowanie z bielizną, postępowanie z odpadami, dezynfekcja, procesy sterylizacji materiału i narzędzi wielokrotnego użycia, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, procedury zapobiegające zakażeniom zakładowym, dokumentacja zdrowotna pracowników, zgłaszalność chorób zakaźnych, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

25.09.2015

ZPD w Hajnówce

Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu opieki zdrowotnej - czystość bieżąca, stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia karetek, postępowanie z bielizną, postępowanie z odpadami, dezynfekcja, procesy sterylizacji materiału i narzędzi wielokrotnego użycia, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, procedury zapobiegające zakażeniom zakładowym, dokumentacja zdrowotna pracowników, zgłaszalność chorób zakaźnych, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

02.11.2015

ZPD w Siemiatyczach

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń pogotowia ratunkowego, oceny karetek pogotowia ratunkowego oraz postępowania z odpadami
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

27.05.2015

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ocena ambulatorium, ocena karetek pogotowia ratunkowego, w tym ocena procedur dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

23.06.2015   

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

kontrola sprawdzająca protokoły EP.204/15 z dnia 08.06.2015

 

Rok 2016

Instytucja

Data kontroli

Zakres kontroli

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

12.01.2016 – 13.01.2016

Wybrane zagadnienia prawa pracy i BHP

PPIS w Białymstoku

09.03.2016 – 10.03.2016

Kontrola interwencyjna w związku z interwencją dotyczącą niewłaściwych warunków zdrowotnych i środków ochrony środowiska pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z materiałami skażonymi biologicznie (odpady medyczne)

Oddział Higieny Radiacyjnej

15.03.2016

Kontrola w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

04.04.2016

Przestrzeganie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, prawa pracy w tym BHP

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej

 

Kontrola udzielonego świadczenia w dniu 07.04.2016

PPIS w Białymstoku

 

Ocena stanu sanitarnego SP ZOZ, środków transportu do przewozu chorych; sporządzono protokół kontroli HK/336/2016; 1 egz. Protokołu pozostawiono w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

22.07.2016 – 27.07.2016

Zgodnie z zawiadomieniem

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

24.08.2016

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego

Urszula Chrzanowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

19.08.2016

Dostępność do środków zdrowotnych, realizacja kształcenia zawodowego pielęgniarek

POW NFZ w Białymstoku

30.08.2018

Kontrola realizacji umowy w rodzaju ratownictwa medycznego

Urszula Chrzanowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

16.09.2016

Dostępność do świadczeń zdrowotnych; wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny

PPWSSD w Białymstoku

06.10.2016

Kontrola w celu wydania zgody na świadczenie usług medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

17.11.2016

Prawidłowość realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

08.11.2016

Dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, kształcenie zawodowe lekarzy i techników

POW NFZ w Białymstoku

21.11.2016

Kontrola prawidłowości realizacji umowy w rodzaje podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Białymstoku

09.12.2016

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki czyst. na podstawie wydanego pozwolenia

Centrale Biuro Antykorupcyjne

23.12.2016

Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji  przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych na dostawy ambulansów wraz z wyposażeniem przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku w latach 2013-2014

 

Rok 2017

Instytucja

Data kontroli

Zakres kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

9.01.2017

Wykonanie budżetu państwa w 2016r. w zakresie realizacji umów na wykonanie zadań ZRM

Państwowa Inspekcja Pracy

OIP w Białymstoku

23.01.2017

Sprawdzenie realizacji wydanych poprzednio

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15.03.2017 – 30.03.2017

Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

5.04.2017

Kontrola sklepu p/Stacja Paliw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce

28.04.2017

Protokół kontroli Nr 34/EP/17

Zaleceń nie wydano

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

12.05.2017

Protokół kontroli

Prezydent Miasta Białegostoku

23.05.2017

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej

PPIS w Białymstoku

23.08.2017 – 24.08.2017

Opisuje w protokole kontroli nr HP-187/17

POW NFZ w Białymstoku

17.10.2017

Realizacja umowy nr 10-00-0070-11-22-16 z dnia 01.07. 2017 (z późn. zm.) w rodzaju ratownictwo medyczne

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy

05.12.2017

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym BHP

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej

27.12.2017

Jak w protokole pokontrolnym

 

Rok 2018

Instytucja

Data kontroli

Zakres kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

11.01.2018

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 3. Gospodarka finansowa.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2014-05-23